Szczepienia obowiązkowe
i zalecane, dla dzieci i dorosłych
 

Każdy organizm, zarówno dziecka jak i osoby dorosłej

wymaga wspomagania aby być odpornym na choroby zakaźne.

   
  Szczepienia dla osób
wyjeżdżających za granicę
  Nie pozwól żeby choroba zepsuła Ci wymarzone wakacje!
Zaszczep siebie i rodzinę przed wyjazdem.
   
  Szczepienia wyjazdowe
w firmach i instytucjach
  Wiemy jak cenny jest czas w Twojej firmie.
Dojedziemy i wykonamy szczepienia w siedzibie firmy.
   
  Profilaktyka szczepień
- konsultacje i porady
 

Posiadając szeroką wiedzę oraz doświadczenie prowadzimy

konsultacje z zakresu profilaktyki szczepiennej.

   
  Poradnictwo profilaktyki 
przeciwmalarycznej
 

Lek przeciwmalaryczny powinien być w każdym przypadku
dobrany indywidualnie i przepisany przez lekarza.

   

Szczepienia w Warszawie


Zapraszamy do Punktu Szczepień w Warszawie


Punkt Sz­cze­pień w ga­bi­ne­cie le­kar­skim na Żo­li­bo­rzu, znaj­du­je się w od­le­gło­ści 50 m od sta­cji Me­tro Ma­ry­mont. Jest Cer­ty­fi­ko­wa­nym Cen­trum Me­dy­cy­ny Po­dró­ży na­le­żą­cym do kra­jo­wej sie­ci Ośrod­ków Me­dy­cy­ny Po­dró­ży pod pa­tro­na­tem Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa Me­dy­cy­ny Mor­skiej, Tro­pi­kal­nej i Po­dró­ży oraz Głów­ne­go In­spek­to­ra Sa­ni­tar­ne­go. Mo­że­cie tu Pań­stwo wraz ze swo­imi naj­bliż­szy­mi – dzieć­mi i oso­ba­mi do­ro­sły­mi wy­ko­nać szcze­pie­nia prze­ciw cho­ro­bom za­kaź­nym m.in. gry­pa, WZW A i B, dur brzusz­ny, od­klesz­czo­we za­pa­le­nie mó­zgu i in­ne. Wszel­kie za­bie­gi i kon­sul­ta­cje wy­ko­ny­wa­ne są przez lek. med. Jo­lan­tę Bog­dań­ską-Pa­ter­kie­wi­cz*, spe­cja­li­stę pe­dia­trę z wie­lo­let­nim sta­żem pra­cy w pro­ble­ma­ty­ce szcze­pień.

  • Wykonujemy szczepienia obowiązkowe i zalecane,
    zawarte w programie szczepień ochronnych dla dzieci i dorosłych.
  • Wykonujemy szczepienia przed wyjazdem za granicę dla dzieci i dorosłych.
  • Wykonujemy szczepienia wyjazdowe w firmach i instytucjach.
  • Udzielamy konsultacji i porad związanych z profilaktyką szczepienną.
  • Prowadzimy poradnictwo w zakresie profilaktyki przeciwmalarycznej.
  • Do wszystkich wykonanych szczepień wydajemy międzynarodowe świadectwa
    bez dodatkowej opłaty.

 

Pełną listę wykonywanych szczepień znajdą Państwo poniżej w sekcji Szczepienia.

 
   
 
* Jo­lan­ta Bog­dań­ska-Pa­ter­kie­wicz jest le­ka­rzem pe­dia­trą. Za­po­bie­ga­nie cho­ro­bom za­kaź­nym po­przez szcze­pie­nia od za­wsze to­wa­rzy­szy­ło jej pra­cy za­wo­do­wej. Po­cząt­ko­wo by­ła to re­ali­za­cja Pro­gra­mu Sz­cze­pień Och­ron­nych tzw. Ka­len­da­rza Sz­cze­pień w pla­ców­kach pe­dia­trycz­nych, w któ­rych prak­ty­ko­wa­ła za­rów­no w Pol­sce jak i przez kil­ka lat w Afry­ce. Od 17 lat pro­wa­dzi wła­sny Punkt Sz­cze­pień na Żo­li­bo­rzu. Po­nad­to od 25 lat prowadzi własny Punkt Szczepień na Żoliborzu, pełniąc jednocześnie dyżury lekarski w Punkcie Szczepień przy ul. Żelaznej 13 a następnie Nugat 3 na Ursynowie. Jak sa­ma mó­wi „Mi­ło jest wi­dzieć pa­cjen­tów po­now­nie zgła­sza­ją­cych się do mo­je­go ga­bi­ne­tu przed ko­lej­ną po­dró­żą, z uf­no­ścią pod­da­ją­cych się szcze­pie­niom, bo z po­przed­niej wy­pra­wy wró­ci­li w peł­ni sił zdro­wia i za­do­wo­le­nia”.

  KONTAKT

Jolanta Bogdańska-Paterkiewicz
lek.med. specjalista pediatra

tel. kom. 605 27 88 74

e-mail: gabinet@szczepienia.waw.pl


Adres: 
Centrum Medycyny Podróży
Warszawa, 02-784
ul. Dembowskiego 2
NZOZ  MEDICUS 
przy metrze Stokłosy


Przyjęcia pacjentów:
wtorek, czwartek
w godzinach 15.45 – 18.15
po uprzednim telefonicznym lub mailowym zapisaniu wizyty na określoną godzinę i  wstępnym omówieniu zakresu szczepień.
Płatność za szczepienia przyjmowana jest tylko gotówką.
 
OFERTA SZCZEPIEŃ Poniższe ceny zawierają koszt konsultacji medycznej i szczepienia!
SZCZEPIENIA PRZECIW KLESZCZOWEMU ZAPALENIU MÓZGU
FSME-IMMUN szczepienie 3-dawkowe   
  jedna dawka – dla dzieci poniżej 15 roku życia 190 zł
  jedna dawka – dla dzieci powyżej 15 roku życia 190 zł
     
SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE
INFLUVAC jedna dawka 100 zł
VAXIGRIP jedna dawka  115 zł
     
SZCZEPIENIA PRZECIW WZW typu A
HAVRIX szczepienie 2-dawkowe  
  dla dzieci 720 j – jedna dawka
260 zł
  dla dorosłych 1440 j – jedna dawka - chwilowo niedostępne  
AVAXIM szczepienie 2-dawkowe  
  dla młodzieży i dorosłych – jedna dawka

280

     
SZCZEPIENIA PRZECIW WZW typu B
ENGERIX B szczepienie 3-dawkowe 
 
  dla dorosłych 1.0 ml – jedna dawka  - chwilowo niedostępne
 
EUVAX B jedna dawka 150 zł
     
SZCZEPIENIA PRZECIW WZW typu A+B
TWINRIX szczepienie 3-dawkowe  
  dla dorosłych – jedna dawka 320 zł
     
SZCZEPIENIA PRZECIW ODRZE, ŚWINCE i RÓŻYCZCE
PRIORIX szczepienie 2-dawkowe 260 zł
     
SZCZEPIENIA PRZECIW TĘŻCOWI i BŁONICY
Td szczepienie 1 lub 3-dawkowe – jedna dawka 140 zł
     
SZCZEPIENIA PRZECIW TĘŻCOWI i BŁONICY i POLIO
DULTAVAX dla dorosłych – jedna dawka  - chwilowo niedostępne

150 zł

     
SZCZEPIENIA PRZECIW TĘŻCOWI, BŁONICY, POLIO, KRZTUŚCOWI
BOOSTRIX POLIO dla dorosłych – jedna dawka 240 zł
ADACEL POLIO jedna dawka 240 zł
     
SZCZEPIENIA PRZECIW TĘŻCOWI, BŁONICY, KRZTUŚCOWI
ADACEL dla dzieci i dla dorosłych – jedna dawka 
200 zł
BOOSTRIX dla dzieci i dla dorosłych – jedna dawka 200 zł
     
SZCZEPIENIA PRZECIW WŚCIEKLIŹNIE
VERORAB szczepienie 4-dawkowe – jedna dawka 300 zł
RABIPUR szczepienie 4-dawkowe – jedna dawka   OBECNIE NIEDOSTĘPNA 170 zł
     
SZCZEPIENIA PRZECIW ŻÓŁTEJ FEBRZE
STAMARIL jedna dawka 350 zł
     
SZCZEPIENIA PRZECIW CHOLERZE
DUKORAL szczepionka doustna 2-dawkowa – jedna dawka 300 zł
VAXCHORA nowość - 1-dawkowa 460 zł
     
SZCZEPIENIA PRZECIW WIRUSOWI RAKA SZYJKI MACICY
GARDASIL 9 szczepienie 3 dawkowe - jedna dawka
650 zł
     
SZCZEPIENIA PRZECIW STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE I INWAZYJNEJ CHOROBIE PNEUMOKOKOWEJ
PNEUMO 23 jedna dawka  200 zł
PREVENAR 13 jedna dawka – dla niemowląt, dzieci i dorosłych   OBECNIE NIEDOSTĘPNA  

APEXXNAR

 NOWOSC -20-walentna 410 zł 
     
SZCZEPIENIA PRZECIW POLIOMYELITIS
IMOVAX – POLIO jedna dawka
160 zł
     
SZCZEPIENIA PRZECIW MENINGOKOKOWEMU ZAPALENIU MÓZGU I OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH
NIMENRIX szczepionka cztero-antygenowa dla dzieci i dorosłych – jednodawkowa 300 zł
BEXERO dla niemowląt i dzieci 450 zł
     
SZCZEPIENIA PRZECIW DUROWI BRZUSZNEMU /TYFUSOWI/
TYPHIM- VI jedna dawka 330 zł
     
SZCZEPIENIA PRZECIW OSPIE WIETRZNEJ
VARILRIX szczepienie 2-dawkowe  
  jedna dawka  - chwilowo niedostępne  
     
SZCZEPIENIA PRZECIW JAPOŃSKIEMU ZAPALENIU MÓZGU  
IXIARO szczepienie 2-dawkowe  
  jedna dawka 540 zł
     
SZCZEPIENIA PRZECIW NIEMOWLĘCEMU ZAPALENIU OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH
HIBERIX szczepienie w zależności od wieku 1, 2, 3 lub 4-dawkowe  - chwilowo niedostępne  
  jedna dawka  
     
SZCZEPIENIA PRZECIW PÓŁPAŚCOWI
SHINGRIX szczepienie 2-dawkowe  910 zł
     
SZCZEPIENIA PRZECIW WIRUSOWI RSV
AREXVY szczepienie 1-dawkowe  1100 zł
     
SZCZEPIENIA PRZECIW WIRUSOWI DENGA
ODENGA szczepienie 2-dawkowe - jedna dawka  680 zł
     
     
 

UWAGA!

  


Z dniem 1.07.2021 r. gabinet przy ul. Gdańskiej 2/1 kończy działalność.

Szczepienia będą wykonywane w NZOZ MEDICUS
przy ul. Dembowskiego 2 na Ursynowie (stacja metro Stokłosy)
Wtorki i czwartki w godzinach 16:00 – 18:00
Obowiązują zapisy i omówienie zakresu szczepień.
tel. 605 278 874


Jolanta Bogdańska Paterkiewicz